Fons Social Europeu

El Fons Social Europeu és un dels Fons Estructurals de la Unió Europea que promou inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea, vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’Administració Pública.

Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiàries en l’Estat membre.

L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.

Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i es centra en els quatre eixos següents:

  • Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral.
  • Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació.
  • Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent.
  • Eix 4: Assistència tècnica.

El programa Operatiu de Catalunya del FSE 2014-2020

El programa operatiu a Catalunya es situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.

S’adreça a persones adultes que es formen per a adquirir competències transprofessionals o que realitzen ensenyaments que els permetran el retorn al sistema educatiu i la millora en el seu nivell d’estudis.

Els Ensenyaments que s’imparteixen en els centres de formació d’adults i que són objecte de cofinançament són:

  • Ensenyaments de llengües estrangeres (Anglès i Francès).
  • Ensenyaments de COMPETIC.
  • Ensenyaments de preparació a proves d’accés a Cicles Formatius i a la Universitat per a majors de 25 anys.
  • Ensenyament per a l’obtenció el títol de graduat en educació secundària obligatòria (GES).

L’objectiu és fomentar i millorar l’accés a la formació i a l’aprenentatge permanent per a qualificar les persones i augmentar les seves perspectives laborals.