Llengua Castellana

Oferim a dins de la nostra oferta formativa dos dels tres nivells possibles de Ll. Castellana a un CFA: 1r (105 h) i 2n (140 h).

Aquests nivells equivalen, dins el marc europeu comú de les Llengües, a l’A1 (1r) i l’A2 (2n). El què es treballa és: vocabulari, comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral, expressió escrita, etc.

La superació de cada nivell dóna dret a l’obtenció del Certificat corresponent al Marc europeu de referència per a les llengües (MECR).