Estratègia Digital de Centre

PROCÉS DE L’ESTRATÈGIA

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DEL CENTRE

L’Anàlisi a partir dels resultats de la reflexió que s’ha dut a terme emprant les eines de diagnosi ha permès estructurar uns objectius definits i un camí a seguir per assolir-los d’una manera realista, útil i personalitzada. 

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

Els punts forts detectats en la diagnosi parteixen de la metodologia emprada pel professorat, que garanteix la implementació de materials digitals en gairebé totes les seves classes, d’aquesta manera es vetlla per la normalització i bon ús de les eines digitals a l’aula per tal de fomentar l’autonomia i l’aprenentatge entre iguals. 

També s’ha destacat la gran disponibilitat de dispositius digitals per l’alumnat, la qual cosa proporciona oportunitats d’aprenentatge equitatiu per a tota la comunitat. Alhora és valorat pel professorat gaudir d’un temps de reflexió conjunta setmanal que els comprometi a la millora i la innovació continuada en aquest camp i l’intercanvi d’experiències.

Com a punts febles s’ha detectat que cal establir mesures de comunicació sobre l’ús de les eines digitals i funcionament del centre per alumnes i docents nouvinguts. Seguint aquest punt, es troba la necessitat d’unificar la forma de comunicació amb la comunitat educativa, a través del whatsapp divulgatiu.

D’altra banda s’assoleix el repte de la creació d’un entorn virtual comú, Moodle, per tal d’assolir de millor manera la gestió pedagògica compartida per tot el professorat del centre.

Dins d’una metodologia d’acompanyament respectuosa i flexible s’ha detectat la necessitat d’establir mesures de protecció i informació sobre l’ús de les dades personals i la seguretat dins les xarxes digitals. Alhora, vetllant per l’actualització i l’utilitat de les eines digitals, es necessita la creació d’un pla que estableixi les prioritats per a la renovació de l’equipament i el seu bon manteniment. 

Per finalitzar, els docents mostren la necessitat d’una millor formació digital per tal d’establir mesures per garantir la inclusió digital de tot l’alumnat.

OBJECTIUS

En aquest Pla d’Estratègia Digital es plantegen sis objectius a assolir una vegada identificades les necessitats particulars del centre.

 • El primer objectiu queda definit com: ampliar l’ús d’activitats digitals d’aula. 
 • El segon objectiu és: millorar el procés de l’acollida digital de la comunitat educativa. 
 • El tercer objectiu és: millorar el protocol d’incidències digitals. 
 • El quart objectiu es troba redactat com: millorar la coordinació digital entre el professorat.
 • El cinquè objectiu és: millorar la consciència de la seguretat en Internet entre la comunitat educativa.
 • El sisè i últim objectiu pretén: compartir amb la comunitat educativa les millores, dubtes o necessitats digitals del centre. 

DIAGNOSI

Eines utilitzades en la diagnosi

La diagnosi de l’EDC comença amb la recerca de dades que permetin analitzar la situació real sobre les necessitats digitals de tota la comunitat educativa que conforma el CFA Prosperitat.

Les eines emprades han estat una enquesta a l’alumnat del centre, una enquesta a l’equip docent i diverses reunions per extreure’n els resultats de les enquestes realitzades. Alhora s’ha comunicat a l’alumnat els resultats per compartir en comunitat les possibles solucions, idees, neguits i necessitats digitals per tal d’estructurar millor la nostra Estrategia Digital de Centre. 

Aspectes destacats de la diagnosi

A partir de l’enquesta a l’alumnat es porta terme una diagnosis sobre l’ús de les eines digitals a l’escola d’adults. En aquest instrument autoavaluatiu de centre l’alumnat va mostrar-se conforme amb la disponibilitat de les eines digitals i traslladaven el seu neguit i la necessitat d’aprendre pràctiques bàsiques digitals basades en el domini d’internet i d’aplicatius mòbils. Alhora l’alumnat demana més hores de classe, ja que valoren molt possitivament l’aprenentatge de les noves tecnologies i creuen que té un gran impacte en les seves vides.

D’altra banda, es realitzà una enquesta al professorat per tal d’autoavaluar les seves pràctiques digitals a l’aula i la utilitat de l’equip existent. L’equip docent del CFA Prosperitat es va mostrar molt conforme amb tot el material digital, malgrat que sempre es pot evolucionar, sobretot amb la millora de l’equip de l’aula d’informàtica. Sobre les pràctiques pedagògiques amb eines digitals s’arriba a la conclusió que manca consens i trobades del claustre per tal de consensuar actuacions i compartir punts forts i dèbils sobre la implementació d’activitats digitals a l’aula amb el perfil d’alumnat de l’escola d’adults. Alhora es presenta la necessitat d’una formació continuada del professorat que els doni noves eines per la innovació i la implementació de noves metodologies o pràctiques digitals a l’aula.

OBJECTIUS

En aquest Pla d’Estratègia Digital es plantegen sis objectius a assolir una vegada identificades les necessitats particulars del centre.

 • El primer objectiu queda definit com: ampliar l’ús d’activitats digitals d’aula. 
 • El segon objectiu és: millorar el procés de l’acollida digital de la comunitat educativa. 
 • El tercer objectiu és: millorar el protocol d’incidències digitals. 
 • El quart objectiu es troba redactat com: millorar la coordinació digital entre el professorat.
 • El cinquè objectiu és: millorar la consciència de la seguretat en Internet entre la comunitat educativa.
 • El sisè i últim objectiu pretén: compartir amb la comunitat educativa les millores, dubtes o necessitats digitals del centre. 

CULTURA DIGITAL