Composició

Amb data 5/12/2014 es va constituir el primer Consell Escolar del CFA Prosperitat. Per tant, el curs 2014/15 fou el primer que aquest òrgan va estar operatiu.

Cada dos anys acostumen a haver eleccions al Consell Escolar per a renovar les meitats de cadascun dels “terços” (Alumnat, Professorat i Administració Pública).

Actualment la composició del Consell està formada pels grups:

  • Alumnat: 3 representants dels alumnes.
  • Professorat: 3 representants dels professors.
  • Administració: 1 representant de l’Ajuntament de Barcelona, 1 representant del PAS i el Director del CFA.
  • Secretari del CFA/Consell: computa i té veu però no pot votar.

Els contactes dels representants dels alumnes són: