Estudiar a un CFA

La formació de persones adultes o educació d’adults et permet obtenir una titulació per a enriquir els teus coneixements i millorar les teves competències tècniques i professionals. La formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn, facilitant l’aprenentatge al llarg de la vida.

Això fa que les persones que venen al Centre de Formació d’Adults (CFA) tinguin idiosincràsies i objectius diferents, com poden ser: obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que compleixin com a mínim 18 anys l’any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació, tot i que aquesta situació no és freqüent ni habitual, doncs se sol exigir demostrar uns requisits per a justificar l’excepcionalitat (a excepció de la PPACFGM).