Pla d’organització (AntiCovid) 2021/22

PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CFA PROSPERITAT PER AL CURS 2021/22 (setembre de 2021)

OBERTURA SETEMBRE 2021

 • Matrícula dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 2 al 9 de setembre
 • Matrícula dels alumnes preinscrits de la llista d’espera: a partir del 10 al 15 de setembre
 • Inici del curs: no més tard del dia 20 de setembre
 • Finalització aproximada de les classes: divendres 17 juny de 2022

Grups de convivència estable: Centres de Formació d’Adults

Aquest format permet una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estable.

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres, en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).

En el cas del professorat de secundària, batxillerat, cicles formatius i de centres de formació de persones adultes no es considera que forma part del grup estable de convivència de l’alumnat, ja que en la majoria dels casos no fa tota la docència dins aquest grup.

A l’educació secundària i en centres de formació de persones adultes, el grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim horari possible. A l’interior de l’edifici es recomana que el grup ocupi el mateix espai físic. El grup d’alumnes ha de ser sempre el mateix. Es recomana reduir al màxim el nombre de docents de cada grup i el nombre de grups que atengui cada docent o professional de suport educatiu i d’educació inclusiva.

Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.

Contacte estret

En l’àmbit dels centres educatius, es consideren contacte estret les persones que formen part d’un grup de convivència estable (a l’aula o en una activitat extraescolar dins del mateix centre educatiu). S’ha de considerar el període que va des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes del cas sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes s’han de buscar des de les 48 hores prèvies a la data en què es va fer la PCR (que ha estat positiva).

Mesures de prevenció personals

 • Rentat de mans
 • Ús obligatori de la mascareta en interiors (a dins de l’edifici) per a tothom
 • No es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre

Requisits d’accés als centres educatius

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

Que aquesta simptomatologia no l’hagi presentat en els darrers 10 dies i, en cas afirmatiu, cal que l’alumne procedeixi a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció.

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa (si tenen una dosi i han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera pauta completa) que presenten alguna de les situacions següents:

– Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).

– Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.

– Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).

– Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric, de l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria); en tot cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si té 12 anys o més de 12.

 Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural

– Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.

– De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors.

El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.

Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i vestíbuls) a l’exterior.

– És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts.

Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.

– Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els aparells de ventilació han d’estar orientats cap el sostre.

– Els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen el RITE i disposen d’una instal·lació que permet la ventilació dels espais. Un cop comprovat pel personal tècnic que la instal·lació funciona correctament, la seva posada en funcionament assegura la renovació de l’aire i, per tant, no és necessària l’obertura de finestres.

Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.

Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és diferent. Quan es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el risc de contagi és més elevat. Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es mantingui l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes.

Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin oberts a les persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és recomanable que sigui ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen ventilació natural, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes.

Menjadors. Els menjadors són també espais d’especial atenció, atès que en el moment de menjar no s’usa mascareta, per la qual cosa també s’hi recomana una ventilació màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera continuada.

Neteja de superfícies

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

No és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu, tot i que es valora la importància d’incloure-la dins l’aprenentatge pedagògic d’ordre i neteja d’espais.

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d’higiene.

Gestió de residus

Es recomana que els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona i introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.

Presencialitat

L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat de tots els ensenyaments des d’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris.

En el cas de la incorporació d’un nou alumne o alumna al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.

Espais de reunió i treball per al personal

A l’educació secundària i en centres de formació de persones adultes, el grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim horari possible. A l’interior de l’edifici es recomana que el grup ocupi el mateix espai físic. El grup d’alumnes ha de ser sempre el mateix. Es recomana reduir al màxim el nombre de docents de cada grup i el nombre de grups que atengui cada docent o professional de suport educatiu i d’educació inclusiva.

Pla d’organització de centre

El centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia de centre i amb l’acompanyament de la Inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars…). Aquest pla definitiu ha de ser aprovat pel consell escolar del centre, i serà un element clau de la programació general anual del centre.

El pla d’organització de cada centre ha de establir, com a mínim, la informació següent:

 Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre.

 Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais.

 Organització d’horaris i gestió d’entrades i de sortides.

El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i el centre l’ha de publicar al seu espai web. Si al llarg del curs es modifica aquest pla, cal que l’aprovi el consell escolar.

Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre

Tots els centres han de garantir un pla de contingència per a tots els nivells i ensenyaments que imparteixin.

Es treballarà de forma 100% presencial en tots els ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

El centre ha de comptar amb un document que reculli el pla de contingència amb les mesures organitzatives i pedagògiques que es portaran a terme en cas que es doni un cas positiu al grup i es confini un alumne o una alumna, un grup reduït d’alumnes o bé tot el grup.

Aquest pla de contingència ha d’incloure com es farà el seguiment de l’alumnat, com es vetllarà pel seu estat emocional i en cas que sigui necessari com es lliurarà material escolar i el pícnic del servei de menjador.

Cal vetllar perquè el centre incorpori la pràctica habitual de l’ús d’eines digitals de forma habitual dins l’aula per garantir que en cas de confinament es podrà seguir l’aprenentatge amb normalitat.

En cas de confinament

Educació secundària, batxillerat

A partir de l’educació secundària es considera que l’alumnat pot treballar de manera autònoma des de casa.

En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria, ha de fer una proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup. Cal que l’alumnat conegui els objectius de treball, així com també els indicadors d’avaluació perquè pugui organitzar-se les tasques mentre duri el confinament.

És convenient fer connexions periòdiques per fer el seguiment dels alumnes, així com també per fer tutories i resoldre dubtes.

En cas de confinament parcial del grup cal que el professorat segueixi la docència presencial amb l’alumnat que està al centre i faciliti el contacte simultàniament amb l’alumnat que es troba confinat a casa.

Es proposa treballar en un entorn en línia i col·laboratiu, de manera que a través del correu corporatiu d’XTEC o del correu del centre, l’alumnat es pugui connectar a través d’una plataforma de comunicació que li permeti veure i seguir el que s’està treballant a classe.

En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del treball que es fa a l’aula, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin presencialment, per a l’alumnat que es trobi confinat a casa.

Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona.

Mentre part del grup estigui confinat, no s’han de fer proves (exàmens) presencials que tinguin com a única finalitat l’avaluació, ja que es valora que l’avaluació és contínua i amb diferents contextos i materials.

Les mesures esmentades anteriorment s’apliquen de la mateixa manera per als centres de formació d’adults i EOI per garantir al màxim la presencialitat de l’alumnat als centres i vetllar pel seguiment de l’ensenyament en cas de confinament.

Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais

Cal indicar tots els grups i informar sobre:

 el nombre d’alumnes;

 el nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es tracta d’un tutor o tutora i/o mestre o mestra que forma part del grup estable o temporal o si només imparteix unes hores de classe a la setmana;

 el nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i diferenciant si forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup un horari acotat;

 l’espai estable és l’espai de referència del grup, i si s’utilitza algun espai de manera puntual cal indicar-ne l’horari d’ocupació.

Entrades al CFA

 • Caldria realitzar les entrades esglaonades, però donades les característiques del nostre edifici i que els alumnes venen sols (adults) i barrejats, això no és possible
 • Tothom qui accedeixi al Centre haurà de dur ben posada (en tot moment i a tot arreu) una mascareta (Higiènica amb compliment de la norma UNE)
 • Cal que la mascareta tapi nas i boca, correctament
 • Els alumnes hauran de rentar-se les mans (amb aigua, sabó i assecar-se amb tovallons de paper o també amb líquid hidroalcohòlic) a l’entrada de les aules. Ha d’haver ampolles de gel disponibles a cada aula
 • S’ha de desinfectar i netejar les superfícies de contacte freqüent, especialment a dins de les aules, diàriament

Sortides del CFA

 • Ningú es pot aturar per qualsevol motiu durant la baixada (escales, replans o passadissos), ni per a esperar a ningú (cal fer-ho al carrer)

Ús de l’ascensor

S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.

Aspectes comuns a la totalitat de l’edifici

 1. Mascareta obligatòria per a tothom, en qualsevol situació, moment i espai
 2. Ventilació, abans i després de les classes. Donat el cas, també durant (per exemple, a la meitat de les classes de dues hores). Mínim 10 minuts cada vegada
 3. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes
 4. Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així també més contacte en les manetes de les portes
 5. Gel hidroalcohòlic a disposició dels alumnes a dins de les quatre aules: (“Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules…) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola”
 6. Quan no es facin servir, cal deixar les portes dels lavabos obertes (ventilació)

Espais

Planta zero

 • Cal posar mampares a Consergeria (taulell)
 • La Sra. de la neteja, abans del seu torn netejarà i desinfectarà: l’ordinador, el telèfon, la màquina escàner / fotocopiadora / impressora, el material d’oficina, així com la taula i la seva cadira
 • Tindran líquid desinfectant a la taula, disponible per als visitants
 • Controlaran que tothom entri amb una mascareta posada

Planta 1

 • Cal “amagar” les cadires del passadís per a evitar aturades
 • El formulari de Preinscripció continua estant operatiu, tot i que si la pandèmia ho permet com és el cas a dia d’avui, l’atenció al públic serà presencial

Planta 2, Planta 3, Planta 4, Planta 6

 • Cal contemplar tot el què ja s’ha dit
 • Sobretot ventilació
 • La porta de l’aula hauria de romandre oberta en tot moment
 • Cal evitar l’atenció física massa propera. En cas de ser impossible, el professor pot emprar pantalla facial per a aquests moments puntuals
 • Neteja i desinfecció, abans de la jornada lectiva

Planta 5

 • Sobretot neteja i desinfecció de telèfon, equip multiimpressió, material d’oficina, taules, cadires, nevera i microones per fora…

Espais comuns (passadissos, balcons, escales, replans, pati de llums, consergeria…)

 • Sobretot no aturar-se ni xerrar allà. Millor al carrer
 • No fer ús del pati de llums
 • Consergeria avui no pot ser un lloc de trobada, reunió ni debat

Lavabos

 • Els alumnes s’han de rentar les mans amb líquid hidroalcohòlic abans i després d’anar al servei
 • Les portes dels lavabos romandran obertes quan no s’estigui fent ús

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Grups Alumnes Docents Espai
estable Temporal estable temporal
Castellà 1 25 1 Rebeca PL4
Castellà 2 25 1 Juanjo PL3
Català 1 25 1 Rebeca PL4
Català 2 25 1 Juanjo PL3
Català 3 25 1 Rebeca PL4
Anglès 1 A 25 1 Blanca PL6
Anglès 1 B 25 1 Blanca PL4
Anglès 2 A 25 1 Blanca PL6
Anglès 2 B 25 1 Blanca PL3
Anglès 3 25 1 Blanca PL3
Instrumental 2 25 1 Dolors 1 Juanjo PL4
Instrumental 3 25 1 Dolors 1 Juanjo PL4
PPACFGM 35 1 Rebeca 2 Dolors, Blanca PL3
Competic Inic. A 25 1 Dolors PL2
Competic Inic. B 25 1 Dolors PL2
Competic 1 A 25 1 Juanjo PL2
Competic 1 B 25 1 Juanjo PL2
Competic 2 A 25 1 Jordi PL2
Competic 2 B 25 1 Jordi PL2
Competic 3 25 1 Jordi PL2

Pla de ventilació, neteja i desinfecció

Cal netejar i desinfectar una vegada al dia, els següents diversos elements i superfícies:

Manetes i poms de portes i finestres, Baranes i passamans, d’escales i ascensors, Superfície de taulells i mostradors, Cadires i bancs, Grapadores i altres utensilis d’oficina, Aixetes, Botoneres dels ascensors, Ordinadors, sobretot teclats i ratolins, Telèfons i comandaments a distància, Interruptors d’aparell electrònics, Fotocopiadores.

Per exemple, amb un drap humit amb alcohol propílic 70º, o similars.

Apart, és clar, de ventilar, abans, durant i després de les activitats, mínim 10 minuts.

Accions a comprovar diàriament per part del personal de neteja i el personal subaltern
S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc.)?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?

Consell Escolar

 • S’optarà per les reunions telemàtiques (és el format que recomanen des del Departament d’Educació)

Activitats de l’associació d’alumnes i amics del CFA Prosperitat

 • Els centres també podran dur a terme les activitats extraescolars, complementàries, sortides, colònies…), amb les adaptacions que calgui i les mesures de prevenció i seguretat que es determinin.
 • Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.
 • Ús de gel hidroalcohòlic.

Per tant, caldrà que la junta directiva de l’Associació d’Alumnes respecti en tot moment totes les indicacions contemplades en aquest pla d’organització. En tot cas, l’organització i la responsabilitat de les citades activitats correspon a la junta directiva, que funciona com una entitat pròpia. Però cal que aquesta segueixi totes les instruccions que figuren a aquest Pla. El nombre màxim de participants de les activitats és de 15 persones.

Canvis a altres possibles escenaris

Cas de confinament parcial (un grup o nivell) o cas de tancament del centre

Sessions de control setmanal amb el grup Horari d’atenció personalitzada Estructura de l’avaluació Activitats
1 o 2 sessions de control mitjançant videoreunions o trucades de veu. També poden ser via grups de what’s app, o inclús e-mail. Especial cura i control a PPACFGM 1h de tutoria i 1h de coordinació, en qualsevol format telemàtic. A més a més, en hores de PER es poden fer atencions telefòniques o online (videotutories). Atenció i acompanyament psicoemocional Seguiment de la realització de les tasques o reptes (tasques molt ben pautades i explicades per escrit. Objectius i avaluació molt explicitats i definits). Valoració de la qualitat de la feina realitzada. Control final de la feina Prioritzar l’aprendre a aprendre. Ajustar-nos als seus recursos, les seves competències i nivells

Cas de confinament d’un alumne

En cas de confinament d’un alumne, té a l’abast totes les plataformes que es van engegar fa dos cursos per al seguiment de les classes. Al igual que en el cas de confinament parcial o total, es disposa de:

 • Classroom per a PPACFGM
 • Pàgina web per a anglès, accés i altres ensenyaments.
 • Dossiers de diferents matèries per a aquells alumnes que no disposen d’accés a connexió d’internet o ordinadors.
 • Notes d’àudio de whatsapp per a fer treball oral de les diferents llengües.
 • Drive per a competic 2 i 3.
 • Treball via email i videotrucada per a tots els competics.
 • Tutories setmanals telefòniques.
 • Etc.

Horaris del curs 2021/22

Castellà 1 DIMA i DIJO 15:00 a 16:30
Castellà 2 DIMA i DIJO = 17:00 a 19:00
Català 1 DILL i DIME 17:30 a 19:00
Català 2 DIMA i DIJO 15:00 a 17:00
Català 3 DILL i DIME 15:30 a 17:30
Anglès 1 A DIMA i DIVE 11:00 a 12:30
Anglès 1 B DIMA i DIJO 16:30 a 18:00
Anglès 2 A DIMA i DIVE 9:00 a 11:00
Anglès 2 B DILL i DIME 16:00 a 18:00
Anglès 3 DILL i DIME 18:00 a 20:00
Instrumental 2 DIMA a DIVE 11:00 a 13:00
Instrumental 3 DILL a DIVE 9:00 a 11:00
PPACFGM de DILL a DIVE 10:00 a 13:30 (depèn del dia)
Competic Inic. A DILL i DIVE 11:30 a 13:00
Competic Inic. B DILL i DIME 16:00 a 17:30
Competic 1 A DIMA i DIJO 12:30 a 14:00
Competic 1 B DILL i DIME 17:30 a 19:00
Competic 2 A DILL i DIME 9:30 a 11:30
Competic 2 B DIMA i DIJO 15:30 a 17:30
Competic 3 DIMA i DIJO 17:30 a 19:00

Written by 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *